Av gällande elsäkerhetsföreskrifter för hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2008:1, och om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar, ELSÄK-FS 2008:3, framgår att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el.

Enligt Starkströmsförordningens, SFS 2009:22, 4 § ska innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning fortlöpande kontrollera anläggningens eller anordningens säkerhet. Enligt 5 § ska innehavaren även se till att det arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person eller sakskada. Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning. Genom kontroll ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen och anordningarna uppfyller gällande bestämmelser.

länk