Så här går det till

052006_Periodisk_kontroll_IN

Innehavare av elanläggningar som inte är för enskilt ändamål ska upprätta en dokumenterad rutin över hur deras plan för kontroll av elanläggningen ser ut. Genom att använda IN Elkontroll kan serviceföretaget upprätta den rutinen. Kontrollerna, samt åtgärder och uppföljning kan även utföras av serviceföretagets personal enligt avtalet om IN Elkontroll.
I den rutinen ska framgå följande:

 • Hur påfunna fel och brister ska anmälas och i förekommande fall dokumenteras.
 • Information och i förekommande fall utbildning för beställarens personal om vilka fel och brister som
  ska anmälas.
 • Vilka eventuella skyddsåtgärder som ska vidtas om ett allvarligt fel påträffas.
 • Vilka kontrollmetoder som ska användas vid de olika kontrollerna, exempelvis okulär kontroll, isolationsprovning eller termografering
 • Hur resultatet av kontrollerna dokumenteras
 • Hur brister som upptäcks genom kontrollerna ska omhändertas, och Vilka som har i uppgift att genomföra kontrollerna och vilken typ av kompetens som krävs för de olika kontrollerna.
 • Kontrollernas omfattning och intervall
052004_Statuskontroll_IN

Arbetet med IN ELKONTROLL bör påbörjas med en Statuskontroll av elanläggningen. I samband med Statuskontrollen utförs den första periodiska kontrollen. Syftet är att med mätningar och okulär besiktning söka efter fel och brister i elanläggningen som kan vara farliga för personer och egendom.

Med IN ELKONTROLL kan även försäkringsbolagens generella krav på den försäkrade elanläggningen uppfyllas det vill säga att den inte får orsaka personskador, brandskador, maskinskador eller driftavbrott.

Med stöd av resultatet från Statuskontrollen kan intervallerna för periodiska kontrollen fastställas.

Blanketten 052004 Översiktlig redovisning av statuskontroll ska användas till:

 • Att fastställa vilka mätningar/provningar och anläggningsdelar som ska omfattas av Statuskontrollen.
 • Att redovisa om det har noterats anmärkningar mot respektive anläggningsdel.
 • Att redovisa vissa mätvärden t.ex. isolationsvärdet för respektive kopplingsutrustning, förimpedans till respektive kopplingsutrustning och övergångsresistans för jordelektrod.
 • Varje noterad anmärkning ska detaljredovisas på blanketten Noterade fel, artnr 052009.
052006_Periodisk_kontroll_IN

Periodisk kontroll utförs med intervaller enligt avtalet. Syftet är att systematiskt granska elanläggningen för att söka efter skadade och slitna anläggningsdelar, till exempel skador på sammankopplingar i kopplingsutrustningar och anslutna elapparater. Vid behov ska mätningar som bedöms vara nödvändiga utföras och redovisas.

Resultatet från den periodiska kontrollen ska redovisas på blanketterna 052006 och 052009.

Blanketten 052006 Översiktlig redovisning av periodisk kontroll ska användas till:

 • Att fastställa vilka anläggningsdelar, som ska omfattas av den periodiska kontrollen vid respektive kontrolltillfälle.
 • Att redovisa noterade anmärkningar för respektive anläggningsdel.

Varje noterad anmärkning ska detaljredovisas på blanketten Noterade fel, artnr 052009.

Fortlöpande kontroll utförs för att kontinuerligt bevaka att skador på elanläggningen upptäcks och åtgärdas så snabbt som möjligt. Denna vardagskontroll kan utföras av den egna personalen som har instruerats om att i sitt dagliga arbete vara observant på uppkomna skador. Rutin ska finnas för att rapportera felen till elinstallationsföretaget för åtgärd enligt avtalet. Alternativt kan den fortlöpande kontrollen utföras av elinstallationsföretaget enligt intervaller i avtalet.

052008_Elsakerhetssamordnare_IN

I de fall Innehavaren vill ha elsakkunnig hjälp för att sköta de arbetsuppgifter som krävs enligt ellagstiftningen ska avtal tecknas om elsäkerhetssamordnare för elanläggningen. I instruktionen ikryssas de uppgifter som den elsäkerhetssamordnaren ska utföra och ansvara för. Antalet ikryssade uppgifter noteras på blanketten 052008.

Delegering av arbetsuppgifterna och vidaredelegering ska ske enligt instruktion och blankett 052567-E.

052009_Noterade_fel_IN

Blanketten 052009 används för detaljredovisning av noterade fel och brister (anmärkningar) vid:

 • Statuskontroll
 • Periodisk kontroll

När respektive anmärkning har åtgärdats kvitteras detta med datum och signatur.