Ansvar och kontroll

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Med innehavare avses person som disponerar över och ansvarar för egendom, till exempel genom arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp.

Ansvar för elanläggningen

  • Det åligger anläggningens innehavare att:

  • Se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer och skada.

  • Utöva kontroll av anläggningen.

Ansvar för arbetet

Arbetsgivare ska för varje arbete utse en för arbetet ansvarig person – elsäkerhetsledaren – med erforderlig kompetens och befogenheter att vidta erforderliga åtgärder.

  • Det åligger arbetsgivaren att:

  • Se till att varje arbete eller åtgärd utförs på sådant sätt att kraven på nödvändig säkerhet för personer och sakskada är uppfyllda.

  • Bedriva internkontroll.