Ansvar och kontroll

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Med innehavare avses person som disponerar över och ansvarar för egendom, till exempel genom arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp.

Ansvar för elanläggningen

  • Det åligger anläggningens innehavare att:

  • Upprätta en rutin som beskriver hur kontrollerna av elanläggningen ska utföras, vilken omfattning kontrollerna ska ha och vilket tidsintervall. Rutinen ska vara dokumenterad.
  • Utöva kontroll av anläggningen.